Skip to content

Valentino Khan – Pony Lyrics

Pony by Valentino Khan


That Pony 
That Pony 
That Pony 

That Pony 
That Pony 
That Pony 
Let Me Ride That Mother F------ Pony 

That Pony 
That Pony 
That Pony 
Let Me Ride That Mother F------ Pony 

That Pony 
That Pony 
That Pony 
Let Me Ride That Mother F------ Pony 

That Pony 
That Pony 
That Pony 
That Pony 
That Pony 
That Pony 
That Pony 
That Pony 
Let Me Ride That Mother F------ Pony 

That Pony 
Move the Pony
That Pony 
Move the Pony
That Pony 
Move the Pony
That Pony 
Let Me Ride That Mother F------ Pony 

That Pony 
Move the Pony
That Pony 
Move the Pony
That Pony 
Move the Pony
That Pony 
Let Me Ride That Mother F------ Pony 

Let Me Ride That
That Pony
Let Me Ride That
Move the Pony
Let Me Ride That
That Pony
Let Me Ride That
Let Me Ride That Mother F------ Pony 

Ride that pony
Ride that pony
Ride that pony
Ride that pony
Ride that pony
Ride that pony
Ride that Ride that Ride that
Ride that pony
Ride that pony
Ride that pony
Ride that pony
Ride that pony
Ride that pony
Ride that Ride that Ride that
Let Me Ride That Mother F------ Pony 

That pony
Move the pony
That pony
Move the pony
That pony
Move the pony
That pony
Let Me Ride That Mother F------ Pony 

That pony
Move the pony
That pony
Move the pony
That pony
Move the pony
That pony
Let Me Ride That Mother F------ Pony 

Let Me Ride That
That Pony
Let Me Ride That
Move the Pony
Let Me Ride That
That Pony
Let Me Ride That
Let Me Ride That Mother F------ Pony 


Valentino Khan Lyrics