Skip to content

Hillzy – Chiyedza Lyrics

Chiyedza Lyrics By Hillzy

I was just feeling some type of way
It’s Hillzy in the building
Look, kuzvitanga ndookuzvipedza
Vangade kukustressa
Vangade kukunetsa
Asi mirira chiyedza
Kuzvitanga ndookuzvipedza
Vangade kukunetsa
Vangade kukustressa
Asi mirira chiyedza

Mirira chiyedza
Ramba uchiseva
Vachambokuseka
Ramba uchikweva
Vachambokunyeya
Ramba uchi swerva
Ramba uchi swerva

Ichasvika nguva
Yaricha buda zuva
Uchapisa kunge Binga
Uchaita mbinga
Ramba wakashinga
Ramba uchiinda iwee

Kwauchada, uchasvika
Kumbira, uchapihwa
Wauchada – achakudawo
Wauchada – achakudawo

Kuzvitanga ndookuzvipedza
Vangade kukustressa
Vangade kukunetsa
Asi mirira chiyedza
Kuzvitanga ndookuzvipedza
Vangade kukunetsa
Vangade kukustressa
Asi mirira chiyedza

Hakuna musi usingasvike
Chero zuva wani rinobuda asi kunototi kusvibe
I stayed in my lane
I’m The One – no Elaine
And i’m lyrically insane
Can’t stop – it’s too late
Unholy as we are we still for better days
Unholy as we are we still give Him all the praise

Kwauchada, uchasvika
Kumbira, uchapihwa
Wauchada – achakudawo
Wauchada – achakudawo

Kuzvitanga ndookuzvipedza
Vangade kukustressa
Vangade kukunetsa
Asi mirira chiyedza
Kuzvitanga ndookuzvipedza
Vangade kukunetsa
Vangade kukustressa
Asi mirira chiyedza