Skip to content

WILLOW & Jahnavi Harrison – Brahma’s Song Lyrics

Brahma’s Song Lyrics – WILLOW & Jahnavi Harrison

Cintamani-prakara-sadmasu kalpa-vriksha
Lakshaavriteshu surabheer abhipaalayantam
Lakshmi-sahasra-shata sambhrama-sevyamaanam
Govindam aadi purusham tam aham bhajaami
Govindam aadi purusham tam aham bhajaami

Govinda, Govinda

Venum kvanantam aravinda-dalaayataaksham
Barhaavatamsam asitaambuda-sundaraangam
Kandarpa-koti-kamaneeya-vishesha-shobham
Govindam aadi purusham tam aham bhajaami
Govindam aadi purusham tam aham bhajaami

Govinda, Govinda

YouTube video
"