Skip to content

Bo Burnham – Any Day Now Lyrics

Any Day Now Lyrics – Bo Burnham

It’ll stop any day now (Any day now, any day now)
It’ll stop any day now (Any day now, any day now)
It’ll stop any day now (Any day now, any day now)
It’ll stop any day now (Any day now, any day now)
It’ll stop any day now (Any day now, any day now)
It’ll stop any day now (Any day now, any day now)
It’ll stop any day now (Any day now, any day now)
It’ll stop any day now (Any day now, any day now)

YouTube video